قسمت دوازدهم غرورهای شکسته
قسمت دوازدهم
برید ادامه...یک غریبه به همه ی اونا تیر زد و اونا مردن.جک پشتش زخم شده بود.
جک:تو کی هستی؟
غریبه فرار کرد.او
ن نقاب داشت.جک هم رفت دنبالش.ولی اون غیب شد.جک از خستگی و زخم دیگه نتونست ادامه بده.روی زمین دراز شد.ولی از شانس خوب سندی از اون بالا دیدیش و به کمکش رفت.اونو به قصر رسوند.السا خیلی نگران شد.راپی هم نبود که کمکی کنه.بنابراین السا زخم جکو بست.
السا:جک چه اتفاقی افتاد؟
جک:لوکی و افرادش بهم حمله کرد
ن.
السا:همو
نی که پسرش چلسی و پیچو کشت؟
جک:آره
السا:خوب بعد چی شد؟
جک:یه غریبه
نجاتم داد.ولی نقاب پوش بود.فرار کرد.نفهمیدم کیه.
السا:جک یه چیز عجیب بگم؟
جک:بگو.
السا:تو پیچو خاک کردی؟
جک:
نه.همون جوری گذاشتمش.
السا:خب امروز م
ن با سربازام رفتم گورستان تا خاکش کنیم ولی نبود.
جک:دروغ میگی!

السا:باور کن راست میگم.
جک:السا ای
نجا داره اتفاقای عجیبی میوفته.انگار یکی میخواد جلوی ازدواج و عشق مارو بگیره.
السا:ولی کی؟
جک:
نمیدونم
السا:حالا باید چیکار ک
نیم؟
جک:تو مراقب خودت باش.م
نو نگهبانا جست و جو میکنیم.
 السا جکو بغل کرد:خیلی خوبه که هستی جک!
او
ن 2 تا اون شب از خستگی بغل هم خوابشون برد.
فردای او
ن روز با صدای گریه راپی از خواب بلند شدن.اومدن بیرون.دیدن آنا دم در اتاق وایستاده.
السا:چی شده؟
آ
نا:یکی موهای راپی رو بریده.
السا:چی؟
او
ن3  تا بدو بدو رفتند پیش راپی.دیدن راپی داره با چشم خون گریه میکنه.
السا:راپی چه اتفاقی برات افتاده؟کی موهاتو بریده؟
جک:بگو تا م
نو دوستام حسابشو برسیم.
راپی:
نمیدونم.شب سالم بودم.صبح که بلند شدم دیدم که...
از شدت گریه راپی
نتونست ادامه بده.
جک:السا یه دقیقه میای؟
السا پیش جک میرود.
جک:السا داره یه اتفاقایی میوفته.ا
نگار یکی داره مارو نظاره میکنه و میخواد ما بدبخت بشیم.
السا:جک م
ن میترسم.پیچ و چلسی با بدترین درد مردن.راپی موهاش بریده شد.تو هم بهت حمله شد.ومی هم حتما یا تا الان زامبی شده یا مرده.جک میترسم اگه تو رو هم از دست بدم....من نمیتونم بدون تو زندگی کنم.میمیرم.
جک:هیس هیس آروم خا
نوم کوچولو!تا وقتی که تو باشی من نمیتونم برم.چون یک خانوم کوچولویی هست که تا من نباشم آروم و قرار نداره.دوسم داره خیلی زیاد.من عاشقشم.
السا اشکاشو پاک کرد و اروم خ
ندید.
السا:جک عاشقتم.
و او
نا آروم همدیگرو بوسیدن.
ادامه دارد...
نظر فراموش نشه

[ سه شنبه 9 شهریور 1395 ] [ 06:46 ب.ظ ] [ چلسی بلک ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب